Modlím se o bezpříčinnou milost Pána Čaitanji, protože díky ní jsme se nejkrásnějším a nejextatičtějším způsobem dozvěděli o Nejvyšším milovaném Pánu Krišnovi. Všichni jsme proto neskonale vděční lotosovým nohám našeho pána Gaurángy za to, že nám dal neocenitelný dar, nezměrný poklad Krišna-premy. Klaním se také Bhakti Sádhakovi Munimu Maharádžovi, Bhakti Čakórovi Narasinghovi Maharádžovi a dalším tridaṇḍi-sannyāsím, a také všem oddaným Krišny, kteří se tu shromáždili. Velmi oceňuji náladu oslav Šrí Krišna Džanmáštamí.

Dnes slavíme příchod Nejvyššího Pána. Nenazýváme Ho ale jen Nejvyšším Pánem, ale i milovaným Pánem, Krišnou. Jeho jméno znamená „všepřitažlivý“ neboli ten, který neodolatelně přitahuje srdce svých oddaných Svojí nekonečnou krásou, kouzlem a blaženou povahou. Dnešek je tím nejpříznivějším a nejsvětějším dnem zjevení tohoto našeho milovaného Pána.

Všichni znáte příběh, jak se Krišna zjevil. Krišna, zosobnění veškeré krásy a blaženosti, si ke svému zjevení vybral bouřlivou půlnoc, aby nám dal poselství, že:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
Bhagavad-gítá. 4.7
„Ó potomku Bharaty, kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženství a začíná převládat bezbožnost, v té době osobně sestupuji.“

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Bhagavad-gítá. 4.8

„Abych osvobodil zbožné a vyhladil ničemy a abych znovu nastolil zásady náboženství, objevuji se věk za věkem.“

Krišna si vybral bouřlivou půlnoc, okrášlenou hromy a blesky, aby nám ukázal, že není jen vtělením krásy a blaženosti, ale že je také všemocný a přichází proto, aby zničil zlo a ochránil dobro. Proto byla bouřlivá půlnoc pro Jeho zjevení tou nejvhodnější chvílí. Celou zemi bičovaly prudké deště a všude létaly hromy a blesky. Právě v takový moment se zjevil Nejvyšší Pán. Jakmile se objevil v Kamsově vězení, temnota vězení i trudnomyslnost matky Dévakí i Vásaudévy byly okamžitě pryč. Dokonce už i předtím se celé vězení rozjasnilo božskou září, která vycházela z matky Dévakí, neboť měla Nejvyššího Pána ve svém lůně. Díky přítomnosti Nejvyššího Pána byla i ona prodchnutá svatozáří a přirozeně se rozzářilo i celé vězení. Všichni Kamsovi strážní žasli, co se to děje – v ty dny se odehrávala spousta zázračných věcí. Bylo jim jasné, že se stane něco neobvyklého. Jejich srdce se naplnila strachem. Víme, že předtím, než se Krišna zjevil z lůna Dévakí, objevil se před svými rodiči jako śaṅkha-cakra-gadā-padma-dharī Nárájan. Jeho rodiče i polobozi k Němu okamžitě začali pronášet nádherné modlitby, které najdeme ve Šrímad Bhágavatamu. Jakmile Vásudéva a matka Dévakí uviděli, že se Krišna zjevil jako jejich dítě, byly všechny jejich obavy a starosti z uvěznění pryč. Jejich mysli, srdce a celé jejich bytí naplnila naděje, síla a božská blaženost – extatická láska ke Krišnovi, vātsalya-prema. Poté, co se jim Krišna ukázal jako Nárájan, jim bylo jasné, co nyní přijde, a naplnila je moc božské síly a blaženosti, neboť Nejvyšší Pán se se hodlá zjevit jako jejich dítě. Celý proces zjevení Pána Krišny, detailně popsaný ve Šrímad Bhágavatamu, byl božský, transcendentální. Neměli bychom si myslet, že se narodil stejně, jako běžné dítě, tak to rozhodně nebylo. Matka Dévakí nepocítila žádnou bolest. Jakmile zmizela Krišnova podoba Nárájana, ihned se objevil coby malé děťátko.

Dnešek je dnem zjevení našeho milovaného Pána Krišny, a dnešek by také měl být dnem zjevení naší láskyplné oddanosti Jemu. Měl by to být den, kdy si dáme slib, že v sobě samotných probudíme novou vlnu lásky k milovanému Pánu Krišnovi. Když dosáhneme toho, že se nám Pán Krišna zjeví v našem srdci, bude to ten nejvhodnější způsob oslavy Šrí Krišna Džanmáštamí. Dnes je tedy příhodná chvíle k tomu se odhodlat dát slib, že se budeme snažit, aby se Krišna objevil v našich životech, v celém našem bytí a v hloubi našich srdcí.

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ
Šrímad Bhágavatam 1.7.10

„Všechny druhy ātmārāmů (těch, kteří nalézají potěšení v ātmě neboli v duchovním já) – obzvláště ti, kteří neochvějně kráčejí po cestě seberealizace – si přejí prokazovat čistou oddanou službu Osobnosti Božství, přestože jsou osvobozeni od všeho hmotného otroctví. Znamená to, že Pán má transcendentální vlastnosti a přitahuje každého, včetně osvobozených duší.“
Musíme být ātmārāmové, neboli ti, kteří vidí, zakouší a cítí Nejvyššího Pána, božskou životní pravdu, ve svém srdci, v ātmě, v duši. Dnešek je dnem, kdy bychom měli pozvat Pána Krišnu, aby se usadil na trůnu, vyrobeném z našeho vlastního oddaného vědomí. Zjevení Pána Krišny také znamená zjevení velké síly dobra, pravdy, krásy a blaženosti v našich životech. Pán Krišna je ztělesněním sac-cid-ānandam.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam
Brama Samhitá. 5.1

To je jeden z nádherných veršů, který vysvětluje Krišna-tattvu, Krišnovu božskou povahu. Krišna znamená zosobnění sac-cid-ānandam. Sat znamená věčná pravda, cid znamená božské vědomí a ānandam je božská blaženost. On je tedy zosobněním věčné božské pravdy, krásy, vědomí a blaženosti. Takový je Krišna, akhila-rasāmṛta-mūrti, akhila-kalyana-guṇa-khani… Všechny tyto esenciální verše posvátných písem nacházejí svůj význam v Krišna-tattvě. Chápání Boha jako Krišny je považováno za to nejvyšší a nejlepší. Jedním z důvodů je ten, že Krišna není jen všemocným Bohem, ale je také tím nejkrásnějším a láskyhodným Bohem. I přesto, že je nejvyšší Osobností Božství, je přístupný v případě, že k Němu cítíme láskyplnou oddanost. Krišna je všemocný nejen Svojí silou, ale také silou Své božské lásky, silou Své blaženosti – ānandam. Kulminace sat a cid se nachází v ānandam. Proto je ānandam uvedeno jako poslední, jako závěrečná definice Krišny, ve které sat a cid kulminují a spojují se. Nejvyšší blažeností je Pán Krišna a také naše Bohyně Šrímatí Rádhárání. Jsme vlastně uctívači Nádherného Boha a Nádherné Bohyně dohromady. Krišna je známý jako Rasarádža, zosobnění všech extatických láskyplných nálad, a Šrímatí Rádhárání je známá jako Mahábháva Savrúpiní neboli ta, která si tyto nekonečné Krišnovy láskyplné nálady vychutnává.

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
Bhagavad-gítá. 4.9

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se poté, co opustil tělo, již znovu nenarodí v tomto hmotném světě. Dospěje do Mého věčného sídla, Ardžuno.“
Zmínil jsem se, jak se Krišna v tomto světě zjevil právě v tomto tithi. Slýcháváme, že Krišna se zjevil dnes, na Džanmáštamí, ale Krišna se nerodí žádným obyčejným způsobem. Proto tento den nazýváme dnem zjevení. Rozlišujeme tak mezi obyčejným lidským zrozením a božským způsobem, jak se zjevuje zosobnění vesmírné božské Pravdy. Ten, kdo dokáže realizovat božskou povahu Krišnova zjevení v tomto světě, obdrží jako výsledek osvobození. Taková je pravda.

Zjevení Pána Krišny také znamená, že v životě oddaných se objevilo nesmrtelné poselství velké naděje, že jednoho dne získají veškeré životní naplnění tím, že dosáhnou Pána Krišny, který není nikým jiným než nejvyšším životním naplněním samotným. Jak už jsem řekl, Krišna je vtělením veškeré božské síly, pravdy, krásy, poznání a blaženosti. Abychom dosáhli nejvyššího životního naplnění, potřebujeme všechny tyto poklady získat. Náš život nemůže být naplněn, pokud je všechny nezískáme. A Krišna je vtělením všech těchto skvělých vlastností, nektarových pokladů.
Milostí Pána Krišny, Šrímatí Rádhárání a Šrímána Maháprabhua se zde, na vídeňské půdě, zjevil tento nádherný chrám, a my všichni se dmeme láskyplnou, pozitivní hrdostí. Šrípád Muni Maharádž, Šrípád Narasingha Maharádž, Haridév Prabhu a všichni další oddaní velmi přispěli svojí oddanou službou. Vím, že je spousta dobrých srdcí, kteří se podíleli na tom, aby se tento nádherný chrám mohl zjevit. Chrám Boha znamená sídlo Boha. Sídlo Boha znamená sídlo oddaných. Protože kdykoliv mluvíme o milovaném Pánu nebo o Něm přemýšlíme, tak čí je to Pán? Kdo ho miluje? Jeho služebníci. Kdykoliv o Něm přemýšlíme, nemůžeme nemyslet i na Jeho oddané. Když mluvíme o Slunci, mluvíme automaticky i o jeho planetách, protože Slunce nikdy není bez nich. Když myslíme na vesmír, tak myslíme i na všechny galaxie a hvězdy, které obsahuje. Podobně když přemýšlíme o nádherném milovaném Krišnovi, myslíme i na ty, kdo ho milují. Protože kdyby neexistovali, tak jak by mohl být Nejvyšším milovaným? Je ten nejmilovanější, což znamená, že musí existovat tolik milujících oddaných! Uctíváme Ho tedy společně s nimi. Pán Krišna říká, že jedině, když budeme milovat Jeho oddané, dokážeme ve skutečnosti milovat i Jeho. Když ale budeme chtít milovat jen Jeho a na Jeho milující oddané zapomeneme, pak nebude naše láska úplná. Naše motto je, že Pána Krišnu uctíváme společně s Jeho milujícími oddanými, protože jedině to je úplná koncepce Nejvyššího Pána.

Musíte si všichni uvědomit, že tento chrám není jen náš, ale je i váš. Vlastně nechci rozlišovat mezi námi a vámi, protože je jen jedno velké My. Je tedy náš! Příbytek Krišny znamená, že je to příbytek nás všech, těch, kdo Krišnu milují. Všichni byste sem měli chodit co nejčastěji a zapojovat se do programů s vědomím, že jsme všichni jedna Krišnova milující rodina. To, co říkám, myslím zcela upřímně. Není to jen nějaká teorie. Všichni jsme velmi blízkými duchovními příbuznými, jen ještě musíme tento náš vzájemný vztah v rámci vztahu s Krišnou objevit. Všichni jsme synové a dcery Pána Krišny.

tvameva mata ca pita tvameva, tvameva bandhu ca sakha tvameva
tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mamah deva deva

Všichni bychom měli pohlížet na nás samotné i na ostatní jako na členy jedné velké Krišnovy rodiny, a s láskou se zapojovat do oddané služby a do Krišna-kathā programů v tomto nádherném chrámu, který se zjevil božskou vůlí Rádhy a Krišny a Šrímána Maháprabhua skrze oddanou službu vás všech, zejména Bhakti Sádhaky Muniho Maharádže, Bhakti Čakóra Narasinghy Maharádže, Haridéva Prabhua a dalších oddaných, kteří jim pomáhali. Dnes se z celého srdce modlíme k lotosovým nohám našeho milovaného Pána Krišny, aby k nám byl milostivý, abychom jednoho dne získali kvalifikaci k tomu, abychom se mohli zaměstnat ve věčné láskyplné oddané službě Jemu, Jeho milované Bohyni Šrímatí Rádhárání a také Krišnovi Čaitanjovi Maháprabhuovi, který se od Nich neliší.

Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math, Vídeň, 5.9.2015