Lidé často nechtějí slyšet o Bohu, protože jsou ovlivněni nesprávným či sektářským chápáním toho, kdo vlastně Bůh je. Přednáška z Gopáldží Mandiru z Francie z roku 2015.

Audio online:

Audio ke stažení:
https://drive.google.com/file/d/1FA2V2eLRksOowqaG4TA2EqVSVjNmpLog/view?usp=sharing

Všechny české překlady ke stažení (mp3):
https://drive.google.com/drive/folders/1jmjPY8gs0OnJFKvRfYfBERu1C2g9frqY?usp=sharing

PŘEPIS:

Během mého Hari-kathā turné mě jeden z organizátorů požádal: „Mahárádži, prosím, nemluv o Bohu, abys lidi neodradil.“ Říkal, že si musím dávat velký pozor na to, abych nemluvil přímo o Bohu, nebo Ho neopěvoval, protože hodně lidí Boha chápe nesprávně. „Kdybys začal mluvit o Bohu, nelíbilo by se jim to a vzdálili by se od Něj ještě víc.“ Z počátku mě tato žádost překvapila, ale pak jsem pochopil, co měl ten organizátor na mysli. Chtěl, aby byl Bůh prezentovaný správným a uctivým způsobem, a proto mi radil, abych byl opatrný a neopěvoval Boha před lidmi přímo. Vysvětlil mi: „Koncepci Boha v minulosti velmi špatně prezentovaly různé náboženské sekty. Tito moderní lidé otevřených srdcí sice nejsou ateisty, ale nechtějí slyšet výraz „Bůh“. Můžeš pro Boha použít jiný výraz, jako například Zosobnění nejvyšší nádherné Pravdy, to se jim bude líbit.“ Odpověděl jsem mu, že vím, jak Boha prezentovat takovým způsobem, že o Něm budou chtít lidé naslouchat a přemýšlet o Něm a tak se zbaví svého omezeného chápání Boha, které pochytili od nějakých náboženských sekt.

Někteří z těchto moderních lidí otevřeného srdce si myslí, že Bůh je takový, jakého ho reprezentují křesťané – že je to velmi mocný starý muž s šedými vlasy a vousem, který odměňuje věčným nebem anebo trestá věčným peklem. Myslí si, že Bůh je všemocný, ale ne vždy zcela laskavý. Občas sice laskavý je, ale většinou pouze ukazuje svoji moc nad ostatními. Chápou, že Bůh je všemocný, vševědoucí, všudypřítomný… ale ne moc laskavý či láskyplný. Samozřejmě jsem tedy vysvětlil, že tohle vůbec není ucelený koncept skutečného Boha. Správné a úplné chápání je takové, že Bůh je plný pravdy, poznání, krásy, síly a blaženosti. Není pouze všemocný. Všemocný a neskutečně silný samozřejmě je, ale zároveň je i velmi jemný. Jemný všemocný. Milovaný všemocný. Takový je skutečný původní koncept Boha.

Někteří lidé mají výhrady k naslouchání o Bohu kvůli tomu, že slovo Bůh nebývá vždy použito správně. Začal jsem tedy vysvětlovat, že Bůh je absolutní dobro, že je milovanou nejvyšší Osobností božské vesmírné Pravdy. A posluchačům se to velmi líbilo! Bylo to přesně to, co chtěli – spojit se s touto božskou Pravdou, s tímto Ztělesněním veškeré vesmírné božské pravdy, síly, krásy a extatické lásky. Řekl jsem jim: „Toto je skutečný Bůh. Bohužel jste Ho dlouho chápali špatně. Takové je ale správné pojetí Boha! Rozhodně nevypadá jen jako velmi mocný a ne vždy příliš laskavý stařec s dlouhými šedými vlasy a vousy. My Ho vidíme jako nádherného jinocha, který je věčně mladý, nádherný a milý, i když je zároveň všemocný. Je ztělesněním veškeré krásy, pravdy, blaženosti a extatické lásky. Sac-cid-ānanda-vigraha. Tohoto Boha líčí Brahma Samhitá. Také byl popsán mnoha nádhernými způsoby, třeba jako akhila-rasāmṛta-mūrti, zosobnění a vtělení veškeré nekonečné blaženosti. Rámánudža Ho popisuje jako akhila-kalyāṇa-guṇa-kani – neomezený zdroj veškerých skvělých vlastností. Šríla Džíva Gósvámí Ho zase popsal slovy bhajanīya-guṇa-visiṣṭha – jako někoho, s kým když se setkáte, nedokážete se udržet a bezpodmínečně se do něj zamilujete. Tak moc přitažlivý je! Je shrnutím všech úžasných vlastností, které v Jeho oddaných vzbuzují lásku. To je Bůh. Zmínil jsem se také, že toto není jen moje koncepce Boha, ale je to ta úplně nejpůvodnější koncepce. Je nádherná, blažená, plná lásky.

Nejvyšší Bůh je uctívaný blažeností a extatickou láskou, nikoliv skrze nějaké asketické praktiky nebo učenost. Nejen, že Bůh Sám je krásný a milující, ale i způsob, jak k Němu lze přistupovat, je krásný a milující. Moudří vznešení oddaní – realizované duše – a svatá písma tvrdí, že Nejvyšší Nádhera musí být uctívána nádherným způsobem. Překrásná Realita musí být uctívána krásou. Nejvyšší Milovaný musí být uctíván čistou láskou. Nejvyšší Moc musí být uctívána mocně. Způsoby našeho přístupu k Bohu by měly ladit s tím, jaký je, jaké má vlastnosti, jaký má vkus. Jinak to nejde. K člověku jemné povahy přistupujeme jemně, naopak k nějakému pouličnímu kriminálníkovi by to asi nešlo – naše sladké, jemné jednání by nepřijal. Musíme s ním jednat přímo a důrazně, adekvátně jeho povaze. K dítěti se nemůžeme chovat dospěle, to by nefungovalo. Musíme jednat patřičně k jeho povaze. Když s ním budeme jednat hravým způsobem, bude se mu to líbit. Stejně tak když s vámi budu mluvit jazykem, který neznáte, tak je jedno, co se budu snažit vyjádřit, nebude to fungovat. Musím s vámi mluvit řečí, kterou znáte. Podobných příkladů je mnoho.

Podobně navazování vztahu s Nejvyšším musí být také kvalifikované a vhodné, pak zafunguje úžasně. Způsob, jak to udělat, ukázal sám Nejvyšší Pán. Dal najevo, jak chce být uctívaný a jak chce, aby se k Němu přistupovalo. Jeho oddaní by se tím měli řídit. Říká: „Jsem tou Nejnádhernější Realitou, takže bys ke Mně měl přistupovat nádherným způsobem. Jsem Nejvyšší Realitou veškerého božského poznání, takže aby ses stal Mým oddaným, měl bys ke Mně přistupovat ve světle božského poznání. Jsem Nejvyšší Realitou, která chce být milována, chovej se tedy ke Mně láskyplně. Jsem Nejvyšší Milovaný – taková je moje původní povaha. Proto najdi láskyplný vztah, který se Mnou chceš navázat. Jsem všemocný, proto ke mně přistupuj mocně.“ Říkáte si, co asi znamená mocně. Znamená to mocí lásky, nikoliv hrubé síly. Hrubou silou Boha nikdo nepřekoná, protože On je vlastníkem a zdrojem veškeré síly. Je ale možné si Ho podmanit silou lásky, to je velmi mocný způsob.

Jen se podívejte, jak se Gópál batolí na dvoře Nandy Maharádže! Někdy dokonce nosí boty svého otce na hlavě či utíká ve strachu před svojí matkou. Je vůči ní zcela bezmocný. Nemá proti ní šanci a ona Ho snadno přemůže. Co se to stalo nejvyššímu Bohu? „Ó Nejvyšší, ó Všemocný, co se Ti přihodilo, že jsi tak bezmocně poražen silou lásky Tvé matky a Tvého otce? Nedokážeš je porazit!“ Vím, co by Gópál odpověděl: „Ty tomu nerozumíš. V tom právě leží ten nejvyšší projev vešekré Mé všemocnosti – v tom, že jsem bezbranný vůči síle lásky těch, kteří Mě milují! Acintya bhedābhed. Moje nejvyšší vítězství přichází tehdy, když se bezbranně poddám síle lásky těch, kteří Mě tuze milují.“

Musíme se k Nejvyššímu a k Nejvyšší vztahovat vhodným způsobem, který Jim bude blízký. Pán s námi rád naváže nejrůznější vztahy rozmanitými způsoby, které má rád, a tyto způsoby bychom měli následovat. Pán Gauránga se v této kali-yuze zjevil, aby nám milostivě předal poselství, že Nejvyššího Pána nemůžeme dosáhnout tím, že se staneme experty v činech (karmě), ani tím, že se staneme experty na poli vzdělání (jñāna), a dokonce ani jógovými schopnostmi. Je to možné pouze čistou láskou, čistou bhakti. To je jediné kritérium. Proto zdůrazňoval, že se nemusíme trápit nějakým odříkáním, abychom Ho ho mohli uctívat a spojit se s Ním. Stačí, když Ho budeme uctívat s blaženou láskou. Velmi Ho potěší, když budeme šťastně zpívat a tančit v saṅkīrtanu a uctívat Ho. Ānanda-brahmano vidvan (Taittiriya Upanisad 2.4.1, 2.8.5.). On je ānanda-svarūpa – ztělesněním veškeré božské blaženosti. Raso vai saḥ (Taittiríja Upanišhad 2.7.1) – je ztělesněním všech úžasných nálad.

Maháprabhu nám citováním tohoto verše Brahma Samhity ukázal, jak tohoto nádherného Milovaného uctívají Jeho oddaní:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhir abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám Góvindu, prvotního Pána a Stvořitele, který pase krávy plnící všechny tužby v zemi tvořené duchovními kameny cintāmaṇi, je obklopen miliony stromů přání a s velkou úctou a náklonností je neustále obsluhován stovkami tisíc lakṣmī či gopī.“
– Brahma Samhitá 29
V Brahma Samhitě je spousta dalších nádherných veršů, které popisují Krišnovu krásu, Krišnův životní styl. Mysticky nádherné verše najdeme i ve Šrí Íšópanišadě:

tad ejati tan naijati
tad dūre tad v antike
tad antar asya sarvasya
tad u sarvasyāsya bāhyataḥ

„Nejvyšší Pán chodí a nechodí. Je daleko, ale zároveň je také velmi blízko. Je uvnitř všeho a zároveň vně všeho.“

– Šrí Íšópanišad 5

hiraṇmayena pātreṇa
satyasyāpihitaṁ mukham
tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu
satya-dharmāya dṛṣṭaye

„Ó Pane, zjevil ses přede mnou, abys mi dal darśan, ale já Tě nedokážu vidět, protože záříš příliš oslnivě. Moje oči nedokážou tolik Tvé božské záře vstřebat, neboť mají jen omezenou kapacitu. Nedokážu Tě vidět, můj Pane! Prosím, dovol mi Tě objevit, objevit Tvoji krásnou podobu, která se skrývá za touto oslnivou září, která Tě pokrývá. Ó Pane veškeré síly a záře, prosím, dovol mi k Tobě s láskou přistoupit. Prosím, odstraň svoji honosnou moc, která mi brání se k Tobě přiblížit. Prosím, zjev se přede mnou jako můj Milovaný. Ať se Tvá síla nestaví mezi nás.“

– Šrí Íšópanišad 15

Maháprabhu citoval tyto verše: „Podívejte se na to, jak Nejvyšší Pán žije!“

śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmiś cintāmaṇi-gaṇa-mayī toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priya-sakhī
cid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca

sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś ca su-mahān
nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ
vidantas te santaḥ kṣiti-virala-cārāḥ katipaye

„Uctívám transcendentální místo známé jako Švétadvípa, kde milující společnice, Lakšmí, ve své čisté duchovní podstatě slouží v milostné náladě Nejvyššímu Pánu Kršnovi jako svému jedinému milovníkovi; kde každý strom je transcendentálním stromem přání, kde zemí jsou zázračné kameny cintāmaṇi, voda je nektarem, každé slovo je písní a každý krok je tancem, flétna je oblíbeným společníkem, záře je plná transcendentální blaženosti a nejvyšší duchovní bytosti jsou plné požitku a chuti, kde bezpočetné množství krav vytváří transcendentální oceány mléka, kde se nachází věčná existence transcendentálního času, který je neustále přítomný bez minulosti a budoucnosti a nepodléhá tudíž pomíjení ani po dobu poloviny okamžiku. Toto místo je známé jako Gólóka jen několika seberealizovaným duším na tomto světě.“

– Brahma samhitá 56

Taková je původní koncepce Nejvyššího Pána a toho, jak a kde žije. Když se to dozvíme, není možné Boha nemilovat a s láskou Ho neuctívat. Nejde od Něj odejít – je tak přitažlivý! Těm lidem dobrých srdcí jsem vysvětlil, že toto je náš Bůh – toto je skutečný Bůh. Je tak úžasný, že když Ho člověk pozná, nemůže, než Ho oddaně milovat. A jedním z Jeho nádherných jmen, kterým Ho oslovujeme, je Krišna. A jedním z nádherných jmen, kterým oslovujeme Ji, je Šrí Rádhá.